Llegiu al web aquest butlletí.
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Comunicats del CETAFC | - | 19/04/2022
 

CURSOS ONLINE DE CÀLCUL D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

 

El Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, a través de INGENIO XYZ, t'ofereix en format online, cursos en càlcul d'estructures.

Si vols millorar en el càlcul estructural o tens dubtes al respecte, el CETAFC t'ofereix cursos de les tres grans famílies estructurals:

 • Estructures metàl·liques (segon trimestre 2022)
 • Estructures de formigó (quart trimestre 2022)
 • Estructures de fusta (primer trimestre 2023)

Aquest trimestre, fins al 30 de juny, els cursos als quals et podràs matricular són els que fan referència a la família de les estructures metàl·liques::

 1. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES: DOMINA ELS FONAMENTS
 2. UNIONS CARAGOLADES EN ESTRUCTURES D'ACER
 3. ESTRUCTURES MIXTES PER A EDIFICACIÓ
 4. COL·LECCIÓ ACER ++ (PACK DELS 3 CURSOS ANTERIORS)

Informació dels cursos del segon trimestre: 

1. CURS ONLINE ESTRUCTURES METÀL·LIQUES: DOMINA ELS FONAMENTS

DESCRIPCIÓ:

 • Aquest curs en línia d'estructures metàl·liques té com a objectiu aclarir i fixar els conceptes fonamentals del seu disseny i càlcul, permetent-te així afrontar amb èxit els teus reptes professionals futurs.
 • El curs està impartit íntegrament per José M. Simón-Talero, enginyer de camins amb més de 30 anys d'experiència en el projecte d'estructures, actual CEO de Torroja Enginyeria (successora i continuadora de l'activitat de Sr. Eduardo Torroja), professor d'estructures metàl·liques en l'E.T.S.I. Camins, Canals i Ports (UPM) i gran comunicador.

CONTINGUTS:

 • Al llarg del curs, i d'acord amb la seva experiència professional, José t'explicarà els principis de càlcul que considera crucials per a afrontar amb seguretat i solvència tècnica el projecte d'estructures metàl·liques sense deixar-se portar per formulacions temibles o falsos mites dels quals s'ignora el seu perquè.
 • El curs es divideix en 5 mòduls principals:
 1. Principis fonamentals del càlcul elàstic i plàstic de seccions metàl·liques.
 2. Interacció Moment-Tallant, tant en règim elàstic com en règim plàstic.
 3. Classes de seccions (Eurocòdic3): aplicació, per a què serveix, per què s'usa i quins són els seus avantatges.
 4. Vinclament i corbes de vinclament (Eurocòdic 3): per què és crucial i com assignar la corba de vinclament més adequada per a cada cas.
 5. Càlcul d'unions soldades.

DURADA I DEDICACIÓ:

 • El curs té una durada de 4 mesos, és a dir, una vegada matriculat l'alumne tindrà accés a tot el seu contingut les 24 hores els 7 dies de la setmana durant 4 mesos, podent completar-lo al seu ritme i amb total flexibilitat i autonomia. ingenioxyz.com
 • La dedicació estimada és de 22 hores, la qual cosa inclou la visualització de les classes en vídeo, la resolució d'exercicis proposats, la presa d'anotacions i l'estudi de l'alumne.

BONIFICACIÓ PER A EMPRESES (FUNDAE)

 • El curs és compatible amb les bonificacions per a la formació contínua en les empreses (a través de FUNDAE). En cas de realitzar el curs de forma bonificada i per a complir amb els requisits de FUNDAE el termini per a completar-lo és de 3 setmanes, i s'ha de completar almenys el 75% dels continguts perquè sigui bonificable.
 • En aquest cas, el pagament i matrícula s'efectuaran a través de la plataforma que imparteix el curs (ingenioxyz.com). Contacte: tenemos@ingenioxyz.com

PREU DEL CURS:

 • Preu col·legiats: 171 €
 • Preu col·legiats aturats: 152 €
 • Preu no col·legiat: 190 €

    INSCRIPCIÓ:

   2. CURS ONLINE ESTRUCTURES METÀL·LIQUES: UNIONS CARGOLADES EN ESTRUCTURES D'ACER

   DESCRIPCIÓ:

   • A l'hora d'afrontar el disseny d'una estructura metàl·lica, el càlcul de les unions (sigui mitjançant soldadura o caragols) resulta crític per a l'èxit del projecte.
   • No obstant això, per a molts enginyers el càlcul d'unions caragolades resulta complex i confús d'afrontar, en part per la ingent normativa i nomenclatura associada, en part per la dificultat de dimensionar la unió aconseguint encaixar-la correctament perquè sigui realitzable en el taller.
   • En aquest curs, Carlos Ríos t'explica tot el procés de càlcul d'unions caragolades, des de la selecció i encaix dels caragols fins al càlcul d'esforços i comprovacions necessàries. I per descomptat, la normativa actual a usar.

   CONTINGUTS:

   • El curs se centra en el càlcul d'unions cargolades en estructura metàl·lica d'acer a través de la normativa europea més actual (EN 1993-1-1 I EN 1993-1-8), encara que es comentarà, quan toqui, l'americana AISC.
   • Mitjançant un exemple de càlcul d'una unió articulada, aprendràs a seleccionar el tipus i nombres de caragols més adequat per a la unió, a encaixar geomètricament els diferents elements de la mateixa (especialment important a l'hora d'enviar la peça a taller), a calcular els esforços que es produeixen i a fer les comprovacions necessàries per a garantir el seu correcte disseny.
   • Tot això tenint en compte diferents maneres de trencament, com ara el tallant, l'aixafament o l'esquinçament, entre altres.
   • En definitiva, el curs es divideix en 4 mòduls:
   1. Conceptes fonamentals i normativa
   2. Procés de càlcul
   3. Altres maneres de trencament
   4. Apèndix. Classificació d'unions caragolades. Categories.

   DURADA I DEDICACIÓ:

   • El curs té una durada de 4 mesos, és a dir, una vegada matriculat l'alumne tindrà accés a tot el seu contingut les 24 hores els 7 dies de la setmana durant 4 mesos, podent completar-lo al seu ritme i amb total flexibilitat i autonomia.
   • La dedicació estimada és de 22 hores, la qual cosa inclou la visualització de les classes en vídeo, la resolució d'exercicis proposats, la presa d'anotacions i l'estudi de l'alumne.

   BONIFICACIÓ PER A EMPRESES (FUNDAE):

   • El curs és compatible amb les bonificacions per a la formació contínua en les empreses (a través de FUNDAE). En cas de realitzar el curs de forma bonificada i per a complir amb els requisits de FUNDAE el termini per a completar-lo és de 3 setmanes, i s'ha de completar almenys el 75% dels continguts perquè sigui bonificable.
   • En aquest cas, el pagament i matrícula s'efectuaran a través de la plataforma que imparteix el curs (ingenioxyz.com). Contacte: tenemos@ingenioxyz.com

   PREU DEL CURS:

   • Preu col·legiats: 171 €
   • Preu col·legiats aturats: 152 €
   • Preu no col·legiat: 190 €

    INSCRIPCIÓ:

   3. CURS ONLINE ESTRUCTURES METÀL·LIQUES: ESTRUCTURES MIXTES PER A EDIFICACIÓ

   DESCRIPCIÓ:

   • Les estructures mixtes, gràcies al treball conjunt del formigó i acer, permeten resoldre llums i càrregues importants, així com intervenir en estructures existents (rehabilitació) d'una manera eficaç i flexible. A més, en poder evitar l'ús d'obra auxiliar, poden ser molt competitives des del punt de vista econòmic.
   • En aquest curs Alejandro Calle i Jesús Hierro t'expliquen el comportament d'aquesta mena de seccions, principalment a flexió, fent èmfasi en el rasant i el càlcul dels connectors necessaris. Tot això des d'un punt de vista pràctic.

   CONTINGUTS:

   • En el curs s'explicaran els fonaments del comportament mecànic de les seccions mixtes a flexió, tant positiva com negativa, així com la manera en què s'han de dimensionar els diferents elements que permeten a l'estructura treballar com un únic solgut: els connectors.
   • Veurem també quines consideracions han de tenir-se en compte en cadascuna de les fases per les quals passa una estructura útil al llarg de la seva construcció i una vegada acabada. Igualment, veurem com es pot calcular la fletxa en una secció mixta.
   • En definitiva, el curs es divideix en 5 mòduls:
   1. Estructures mixtes. Paràmetres bàsics
   2. Estat Límit Últim: flexió
   3. Estat Límit de Servei: fletxa
   4. ELU: esforç tallant i rasant. Càlcul de connectors.
   5. Cas pràctic de dimensionament

   BONIFICACIÓ PER A EMPRESES (FUNDAE):

   • El curs és compatible amb les bonificacions per a la formació contínua en les empreses (a través de FUNDAE). En cas de realitzar el curs de forma bonificada i per a complir amb els requisits de FUNDAE el termini per a completar-lo és de 3 setmanes, i s'ha de completar almenys el 75% dels continguts perquè sigui bonificable.
   • En aquest cas, el pagament i matrícula s'efectuaran a través de la plataforma que imparteix el curs (ingenioxyz.com). Contacte: tenemos@ingenioxyz.com

   PREU DEL CURS:

   • Preu col·legiats: 171 €
   • Preu col·legiats aturats: 152 €
   • Preu no col·legiat: 190 €

    INSCRIPCIÓ:

   4. CURS ONLINE ESTRUCTURES METÀL·LIQUES: COL·LECCIÓ ACER ++ (PACK DELS 3 CURSOS ANTERIORS)

   DESCRIPCIÓ I CONTINGUTS:

   • Aquesta Col·lecció de cursos busca encapsular i posar al teu abast el coneixement pràctic i aplicat que els nostres experts han desenvolupat al llarg de la seva trajectòria professional.
   • Per a això s'han recollit i ordenat diferents continguts , en concret els següents 3 cursos:
   1. Estructures metàl·liques: domina els fonaments: Al llarg del curs, José M. Simón-Talero, CEO de Torroja Enginyeria i professor d'estructures metàl·liques a l'Escola de Camins (UPM), derrocarà falsos mites existents i t'explicarà els principis de càlcul més importants per a abordar d'una forma segura i amb solvència un projecte d'estructures metàl·liques.
   2. Unions caragolades en estructures d'acer: El càlcul d'unions caragolades a vegades pot resultar complex per la quantitat de normativa existent i la nomenclatura utilitzada. Carlos Ríos detallarà el procés de càlcul d'unions caragolades des de la seva selecció i encaix fins al càlcul d'esforços i comprovacions, acompanyat de la normativa a emprar.
   3. Estructures mixtes per a l'edificacióLes estructures mixtes són importants, ja que en solidaritat permet resoldre problemes de grans llums i càrregues importants, també són importants en rehabilitació estructural a causa de la seva actuació eficaç, així com la seva competitivitat des del punt de vista econòmic. El curs està impartit per Alejandro Calle i Jesús Hierro.

   DURADA I DEDICACIÓ:

   • El curs té una durada de 12 mesos, és a dir, una vegada matriculat l'alumne tindrà accés a tot el seu contingut les 24 hores els 7 dies de la setmana durant 4 mesos, podent completar-lo al seu ritme i amb total flexibilitat i autonomia.
   • La dedicació estimada és de 66 hores, la qual cosa inclou la visualització de les classes en vídeo, la resolució d'exercicis proposats, la presa d'anotacions i l'estudi de l'alumne.

   BONIFICACIÓ PER A EMPRESES (FUNDAE):

   • El curs és compatible amb les bonificacions per a la formació contínua en les empreses (a través de FUNDAE). En cas de realitzar el curs de forma bonificada i per a complir amb els requisits de FUNDAE el termini per a completar-lo és de 3 setmanes, i s'ha de completar almenys el 75% dels continguts perquè sigui bonificable.
   • En aquest cas, el pagament i matrícula s'efectuaran a través de la plataforma que imparteix el curs (ingenioxyz.com). Contacte: tenemos@ingenioxyz.com

   PREU DEL CURS:

   • Preu col·legiats: 441 €
   • Preu col·legiats aturats: 392 €
   • Preu no col·legiat: 490 €

    INSCRIPCIÓ:

    

   CETAFC

    

   Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

   facebook   twitter   linkedin   youtube   www.agrifor.org
   C. Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona
   Tel.: 93 217 97 53 · Fax: 93 237 81 33 · collegi@agrifor.org

   Demarcació de Barcelona

   C. Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona
   Tel.: 93 415 99 84 · Fax: 93 244 87 99 · barcelona@agrifor.org

   Demarcació de Girona

   Ctra. Santa Eugènia, 102-104 Esc. C Entl. 1a · 17001 Girona
   Tel.: 972 24 00 47 · Fax: 972 24 43 47 · girona@agrifor.org

   Demarcació de Lleida

   Gran Passeig de Ronda, 170 Entl. 1a · 25008 Lleida
   Tel.: 973 24 32 39 / 659 79 90 46 · Fax: 973 24 32 39 · lleida@agrifor.org

   Demarcació de Tarragona

   Av. Països Catalans, 15 Esc. B 1r 4a · 43007 Tarragona
   Tel.: 977 20 28 98 · tarragona@agrifor.org

   Demarcació de Tortosa

   C. Historiador Despuig, 40 1r E · 43500 Tortosa
   Tel.: 977 51 00 43 · Fax : 977 51 00 43 · tortosa@agrifor.org

   Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot tenir informació CONFIDENCIAL, sotmesa a secret professional o que la divulgació sigui prohibida en virtut de la legislació actual. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem ens ho comuniqui immediatament per aquest mitjà i procedeixi a destruir-lo.

   Rebeu aquest butlletí per que esteu donat d'alta al nostre sistema informàtic. Llegiu la nostra normativa sobre privacitat per saber com fem servir les vostres dades personals.